Image

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท 

1. การจัดตั้ง 
 
1.1 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2537 โดยมีทุนจดทะเบียน 7 ล้านบาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจดัง นี้ 
 
1.1.1 งานด้านบัญชี / ภาษีอากร 
 
- การจัดทำบัญชี การตรวจสอบบัญชี การวางแผนภาษีอากร การวางระบบบัญชี 
 
- งานที่ปรึกษางานเกี่ยวกับบัญชี และภาษีอากร 
 
1.1.2 งานด้านคอมพิวเตอร์ 
 
- ผลิตซอฟแวร์ระบบบัญชี สำเร็จรูป (เครื่องหมายการค้า Multi-plus) ผลิตซอฟแวร์ตามคำสั่งของลูกค้า ผลิตซอฟแวร์สื่อการเรียนการสอน (CAI) เกมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง 
 
1.1.3 งานด้านกฎหมาย 
 
- ที่ปรึกษา ด้านภาษีอากร รับเขียน/ยื่นคำอุทธรณ์ภาษีอากร รับว่าความภาษีอากร คดีแพ่ง คดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร 
 
2. ประวัติผู้เริ่มก่อตั้งและผู้บริหารบริษัท 
 
2.1 นายองอาจ วิเศษ ประธานกรรมการบริหาร เกิดเดือนพฤษภาคม 2503 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2525 (รุ่นที่ 9) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) และระดับปริญญาโท จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี 2547 สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
 
ประสบการณ์ 
 
- เริ่มทำงานครั้งแรกเมื่อ เดือนธันวาคม 2525 ในตำแหน่งนักบัญชี ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตอุดรธานี 
 
- เริ่มรับเป็นที่ปรึกษา และจัดการงานด้านบัญชี ภาษี ให้บริษัทเอกชนและเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2526 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 
 
- เปิดสำนักงานบัญชีเป็นของตนเองครั้งแรก เมื่อปี 2536 
 
- จดทะเบียนสำนักงานบัญชีเป็นบริษัทจำกัด เมื่อปี 2537 เพื่อรองรับการขยายงานเพิ่มธุรกิจซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 
 
- เมื่อเดือนมิถุนายน 2539 ลาออกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตอุดรธานี (ตำแหน่งหลังสุด เมื่อลาออกคือ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก และรักษาการหัวหน้าแผนกควบคุมการปฏิบัติงาน) เพื่อมาจัดการธุรกิจเต็ม ตัว 
 
- เข้ารับการฝึกอบรมด้านวิชาการเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับงานด้านบัญชี ภาษีอากร การบริหารงานจากสถาบันรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งอย่างต่อเนื่อง 
 
- ได้รับความเชื่อถือจากบริษัทชั้นนำ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ฯ ใน จ.อุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และใกล้เคียง มากกว่าร้อยราย ในการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับงาน ด้านบัญชี ภาษี และระบบซอฟแวร์ 
 
2.2 นางสาวอรอนงค์ บุญโต กรรมการผู้จัดการเกิดเดือนตุลาคม 2511 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2534 (รุ่นที่ 18) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาบัญชี) 
 
ประสบการณ์ 
 
1. เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท วิเนตร จำกัด (สำนักงานตรวจสอบบัญชี ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2535-2538) 
 
2. ปฏิบัติงานที่ บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2538 ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงานด้านตรวจสอบบัญชี 
 
3. เมื่อเดือนมีนาคม 2541 เป็นกรรมการบริหาร บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 
 
2.3 นางวิชุดา รัตนพลแสน กรรมการ เกิดเดือนมกราคม 2511 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี 2534 (รุ่นที่ 18) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและธนาคาร) 
 
ประสบการณ์ 
 
1. เริ่มปฏิบัติงาน เกี่ยวกับงานด้านบัญชีการเงินให้ บริษัท คอมพิวเทคการบัญชี จำกัด และบริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด ตั้งแต่ปี 2535 เป็นต้นมาจนถึง ปัจจุบัน 
 
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล การจดทะเบียนเกี่ยวกับภาษีและรับผิดชอบงานด้านธุรการ การเงินให้กับบริษัทฯ 
 
3. ที่ปรึกษาและทีมงาน 
 
ที่ปรึกษา 
 
1. นายองอาจ วิเศษ ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
 
2. นายจำเป็น ล่องทอง ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 
 
3. นายพิเชฐ คูหาทอง ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายและทนาย 
 
4. นางพเยาว์ เนาวรัตน์ ที่ปรึกษางานสอบบัญชี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) 
 
ฯลฯ 
 
 
 

3.ทีมงานและอัตรากำลัง 

 มีพนักงานทั้งหมดจำนวน 17 คน ซึ่งมีประสบการณ์และวุฒิการศึกษา ดังนี้ 
 
1. ระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี) 
 
2. ระดับปริญญาตรี (สาขาคอมพิวเตอร์) 
 
3. ระดับปริญญาตรี (สาขาอื่น) 
 
4. อื่นๆ 
 
4. ลักษณะการดำเนินธุรกิจ 
 
การดำเนินธุรกิจของบริษัท จุดเริ่มต้นของธุรกิจของเราคือ งานด้านบริหารบัญชี ภาษี ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท การขยายงานเกี่ยวกับธุรกิจจึงเน้นงานบริการซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจเดิมใน ธุรกิจที่เราทำอยู่ มีเน้น 2 ประเภท คือ ด้านบัญชีและซอฟต์แวร์ 
 
1. ธุรกิจด้านบัญชี  เรามีการรับทำบัญชีและรับตรวจสอบบัญชี (ปัจจุบันแยกเป็น บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด ซึ่งมีรายได้ที่ดีและมั่นคงเพราะบริษัทจะได้รับค่าบริการซึ่งค่อนข้างแน่นอนทุกเดือน และยังมีรายได้เมื่อ สิ้นรอบบัญชี (ปิดงบประมาณเดือน พฤษภาคมของทุกปี) สิ่งที่สำคัญของงานนี้ คือ คุณภาพของงานซึ่งบริษัทก็ได้ให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างมาก โดยมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำ เสมอ 
 
2. ธุรกิจด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะทำให้เราก้าวสู่ระดับอินเตอร์โดยมุ่งธุรกิจออก 2 แนวทางด้วยกันคือ 
 
2.1 ด้านซอฟต์แวร์ระบบบัญชี ฝ่ายคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาระบบบัญชีโดยใช้ชื่อว่า “Multi Plus” ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์มาตรฐานตามประกาศกรมสรรพากรฉบับที่ 6 , 370 ประเภท ข. โดยมีจุดเด่นคือ “เราพร้อมที่จะปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเราให้ใช้งานได้สอดคล้องกับธุรกิจแต่ ละประเภท และให้ลูกค้าพอใจ” และนอกจากนี้บริษัทมีการรับเขียนซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบเงินกู้ ระบบบัญชีเช่าซื้อ ระบบศูนย์บริการ ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ ระบบการเก็บ ประวัติสมาชิกพรรคการเมืองและการบริหารการเลือกตั้งฯ ซึ่งก็มีลูกค้าหลายรายติดต่อเข้ามา 
 
5. การบริหารงาน 
 
บริษัทได้มีการจัดองค์การโดยมีการแบ่งแยกเป็นฝ่าย กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้ชัดเจน เพื่อควบคุมด้านการบริหารให้เป็นตามวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยใช้ หลัก 
 
1. การบริหารธุรกิจด้วยระบบผู้นำ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นผู้นำด้วยกัน สามารถคิด ให้ข้อเสนอแนะ ชี้นำคนในองค์กรให้เกิดความคิดและปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ซึ่งทำให้เกิดผลดีต่อบริษัทด้วยความเชื่อ มั่นให้กำลังใจ ประสานการทำงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น 
 
2. สร้างความเชื่อถือและให้ลูกค้าไว้วางใจ (ตามแนวคิดซึ่งทีมงานร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ) 
 
- เต็มใจทุ่มเทความรู้ ความสามารถให้กับการปฏิบัติกับลูกค้าอย่างเต็มใจ 
 
- พัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
- ศึกษาธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายและวางแผนการปฏิบัติงานให้ลูกค้าเป็นรูปธรรมโดยชัดเจน 
 
- ปฏิบัติงานให้กับลูกค้าเสมือนลูกค้าเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเรา 
 
- ปฏิบัติงานเป็นทีม ทุกคนต้องยินดีรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน และช่วยกันแก้ปัญหาให้ลูกค้าเกิดความพอใจให้ได้ 
 
- การทำให้ลูกค้าพอใจ ไม่ว่าเราจะอยู่ธุรกิจใดหรืออุตสาหกรรมใด การปฏิบัติงานต่อลูกค้าของเรามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ปฏิบัติงานกับลูกค้าอย่างเป็นธรรม ทำให้ลูกค้าพอใจ เสมอ 
 
3. กำหนดความเชื่อ ค่านิยม และประเพณีของบริษัท ตามแนวคิดซึ่งทีมงานร่วมกันกำหนดแนวทางในการปฏิบัติ) 
 
- พนักงานทุกคนและทุกระดับมีโอกาสเท่าเทียมกันหมด 
 
- พนักงานทุกคนต้องใช้จริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นเครื่องชี้นำตนเอง 
 
สโลแกน “ลูกค้าคือหุ้นส่วนธุรกิจเรา” หมายความว่า บริษัทฯ ของเราดูแลงานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชีของลูกค้า เสมือนเป็นธุรกิจของเรา เอง 
 
- ด้วยความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
 
- ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
 
- การรักษาความลับของลูกค้า 
 
- ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการ 
Image

บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด

โลโก้บริษัท
เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 8 ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ

DBD สำนักงานบัญชีคุณภาพ
© ลิขสิทธิ์ 2023 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

Search